Vốn hóa thị trường là gì, vốn hóa một đồng coin là gì, vốn hóa pha loãng là gì?

1. Vốn hóa thị trường là gì? 

 Vốn hóa thị trường là  tổng giá trị thị trường của toàn bộ số cổ phiếu mà doanh nghiệp phát hành được ở một thời điểm. Giá trị của một công ty thường được ước tính dựa trên vốn hóa của công ty đó.

Công thức:

Vốn hóa thị trường = Số lượng cố phiếu phát hành x Giá 1 cổ phiếu

Ví dụ: Công ty ABC đã phát hành 100 cổ phiếu trên thị trường, đơn giá ngày xyz của mỗi cổ phiếu công ty đó là 20.000 VNĐ/cổ phiếu. Vậy vốn hóa thị trường của Công ty ABC ngày xyz là: 100x20.000=2.000.000 VNĐ.

2. Vốn hóa thị trường của một đồng coin là gì? 

Tương tự, vốn hóa thị trường của một đồng coin (tiền ảo, hay crypto) sẽ bằng Số lượng đồng coin đã phát hành nhân với giá trị của mỗi đồng coin.

Ví dụ: Vốn hóa thị trường của đồng Bitcoin ngày 14/9/2021 là  18.815.381 coin x 45.153 USD/coin = 849,5 tỷ USD.

3. Vốn hóa thị trường pha loãng của một đồng coin

Khi một loại đồng coin nào đó đang lưu hành trên thị trường, mà dự án đồng coin đó chưa được phát hành hết số coin đến thời điểm xem xét. Khi đó, trong tương lai, Vốn hóa thị trường của đồng coin đó sẽ thay đổi, bằng giá trị đồng coin đó x với số lượng coin phát hành trong tương lai. Số lượng coin phát hành trong tương lai ở đây bao gồm số lượng đã phát hành + số lượng phát hành thêm tại thời điểm xem xét.

Nếu dự án đồng coin có số lượng cung tối đa biết trước thì vốn hóa thị trường pha loãng có thể tính được tương đối chính xác = đơn giá 1 đồng coin x số lượng tối đa coin phát hành được. 

Đăng nhận xét

Tin liên quan